[ERROR (41, 138): 调用的目标发生了异常。无效的 JSON 基元: 。]
位置:首页 > 好差评 > 自然资源窗口
得分: 9.643 分, 得分: 9.643 分, 非常满意: 536次, 满意: 101次, 基本满意: 7次 不满意: 0次 非常不满意: 0次
  • 自然资源窗口

姓名:庄丽

综合评分:9.891分

376次  
1次  
1次 
6次  
0次  

姓名:单晓倩

综合评分:10.000分

334次  
0次  
0次 
0次  
0次  

姓名:郑旭波

综合评分:10.000分

192次  
0次  
0次 
0次  
0次  

姓名:王建华

综合评分:10.000分

91次  
0次  
0次 
0次  
0次  

姓名:陈曲

综合评分:9.931分

28次  
1次  
0次 
0次  
0次  

姓名:李鸿琳

综合评分:10.000分

26次  
0次  
0次 
0次  
0次